Geannoteerd wetboek Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten

Gepubliceerd door flamey op Mon, 20/04/2020 - 10:32

Het nieuw geannoteerd wetboek Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten, van de hand van Constant De Koninck en Peter Flamey, is nu beschikbaar bij Larcier.

Met deze vijfde editie van het wetboek Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten beschikt de rechtspraktizijn in één handzame codex over de Belgische wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, van toepassing na het inwerkingtreden van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 en de Concessiewet van dezelfde datum, ter beschikking gesteld.

In totaal zijn in het wetboek vijf wetten, twaalf koninklijke besluiten en twee ministeriële besluiten opgenomen die inzonderheid de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren, de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied en de concessie­overeenkomsten tot voorwerp hebben. Vanzelfsprekend zijn eveneens de Rechts­bescher­mings­wet van 17 juni 2013 en de wet- en regelgeving inzake de erkenning van aannemers opgenomen. Aangezien ook het nieuwe Vlaamse Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (BS 15 februari 2018) voorschriften bevat voor het plaatsen van overheidsopdrachten, zijn de relevante artikelen van dit decreet eveneens in voorliggende codex opgenomen.

Belangrijke artikelen van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016, het KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 en het KB Algemene Uitvoeringsregels van 14 januari 2013 zijn voorzien van recente rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State; in totaal werden 200 arresten geëxcerpeerd en onder de vorm van abstracts verwerkt in dit wetboek.

Aldus beschikt de gebruiker over een interessante bijkomende informatiebron en interpretatiemiddel waardoor een scherper juridisch perspectief van - vaak abstracte - rechtsnormen en -begrippen kan worden bereikt.

Met het oog op een maximale gebruiksvriendelijkheid bij het consulteren van het wetboek zijn de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016, het KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 en het KB Algemene Uitvoeringsregels van 14 januari 2013 – de basiswet- en regelgeving voor het leeuwendeel van de overheidsopdrachten die van lokaal tot federaal niveau worden geplaatst – ontsloten door een exhaustief trefwoordenregister, en  worden alle normatieve akten voorafgegaan door een inhoudstafel en zijn de teksten en hun artikelen voorzien van uitgebreide wetshistorieken wat de oriëntatie ratione temporis vergemakkelijkt.

Het wetboek kan besteld worden via de website van Larcier.

Geannoteerd wetboek Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten