Algemene voorwaarden

1. Het ereloontarief bedraagt 185 € per aanrekenbaar uur, algemene kosten inbegrepen, te verhogen met 21% btw.

Bij hoogdringende interventies bedraagt het ereloontarief 210 € per aanrekenbaar uur, algemene kosten inbegrepen, te verhogen met 21% btw.

Indien het belang van de zaak zulks verantwoordt, kan een hoger ereloontarief aangerekend worden.

De advocaat bepaalt autonoom de aanrekenbaarheid van het aantal uren, rekening houdend met de aard en de draagwijdte van het dossier en de daaraan verbonden prestaties/componenten.

Specifieke kosten (o.m. de kosten van de gerechtsdeurwaarder, de rolrechten en de gerechtskosten) worden afzonderlijk aangerekend. Wanneer in het kader van de opvolging van het dossier in samenspraak met de klant of met het (impliciet) akkoord van de klant een externe dienstverlener (bv. een gerechtsdeurwaarder, landmeter, studiebureau, …) aangesteld wordt, ontstaat tussen deze externe dienstverlener en de klant een rechtstreekse contractuele band, zonder verdere tussenkomst van de vennootschap. De in dat verband verschuldigde erelonen en kosten zijn dus ook rechtstreeks te betalen door de klant.

2. Er kan een toeslag aangerekend in geval van bekomen resultaat, die bepaald wordt op grond van de waarde van het bekomen resultaat.

3. Afwijkingen op deze tarificatie zijn slechts mogelijk na schriftelijke overeenkomst in overleg met de cliënt en na uitdrukkelijke goedkeuring door de advocatenvennootschap.

4. Voor lopende prestaties of naar aanleiding van gunstige ontwikkelingen worden op geregelde tijdstippen provisies gevraagd, die contant betaalbaar zijn. Na voldoen van het betalingsverzoek met betrekking tot de gevraagde provisie, volgt facturatie "voor voldaan".

5. De advocatenvennootschap behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. Deze aanpassing is in voorkomend geval ook van toepassing op de toekomstige prestaties die in lopende dossiers geleverd worden.

6. De cliënt wordt geacht de voorwaarden voor de dienstverlening door de vennootschap te lezen, te begrijpen en te aanvaarden vanaf het ogenblik dat de advocatenvennootschap geconsulteerd is. De cliënt verbindt er zich toe om de onkosten en erelonen van de vennootschap op grond van de rechtstreekse contractuele band te vereffenen, ongeacht eventuele rechtsbijstandsverzekering.

7. De aansprakelijkheid is beperkt tot deze van de vennootschap en tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die onderschreven werd in de polis die desgevallend kan opgevraagd worden. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot tweemaal het bedrag van de erelonen die aan de vennootschap werden betaald. 

8. Voor onze dienstverlening is de vennootschap afhankelijk van de informatie die haar door U als cliënt wordt verstrekt. Daarom is het belangrijk dat U ons als cliënt juiste en volledige informatie aanlevert bij aanvang en tijdens de looptijd van onze dienstverlening. Wanneer U onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan de vennootschap niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen hiervan. In het kader van onze dienstverlening worden U diverse documenten toegezonden, die U aandachtig moet doornemen en waarvoor U ons moet contacteren voor eventuele opmerkingen of toelichtingen. In ieder geval vraagt de vennootschap U om alle documenten steeds zelf te controleren en na te gaan of deze opgesteld zijn in overeenstemming met Uw verlangens en behoeften. 

9. De communicatie die de cliënt wenst te voeren mag gebeuren via e-mail, op voorwaarde dat de verstrekte informatie beknopt en precies is. De verwerking van die communicatie wordt beoordeeld in het licht van de vereisten van het dossier.

10. De vennootschap opereert GDPR-conform en verwijst naar het tabblad Privacy.

11. De cliënt aanvaardt voormelde algemene voorwaarden als schriftelijke overeenkomst.