GDPR

Flamey Advocatenvennootschap hanteert de volgende voorwaarden inzake het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens in het kader van de GDPR-verplichtingen:

 

1.            De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de vennootschap, alle nuttige informatie die noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de specifieke gerechtelijke en/of buitengerechtelijke doeleinden.

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de vennootschap om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor de specifieke gerechtelijke en/of buitengerechtelijke doeleinden.

Niettegenstaande de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, behoudt de vennootschap zich het recht voor om informatie te verwerken met het oog op andere wettelijk voorziene rechtvaardigingsgronden, waarop de vennootschap zich uitdrukkelijk beroept en meer bepaald: de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de cliënt partij is, de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene, van andere natuurlijke personen of rechtspersonen, de noodzakelijkheid voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de vennootschap of van een derde en de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

2.            Binnen de algemene uitvoering van de specifieke gerechtelijke en/of buitengerechtelijke opdrachten, zijn de verkregen informatie en persoonsgegevens enkel beschikbaar voor de medewerkers van de vennootschap.

Buiten de gebruikelijke taken die in de vennootschap worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de vennootschap, in specifiek voorkomende opdrachten, een beroep kan doen op andere advocaten(kantoren) voor de uitvoering van diens opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke opdrachten noodzakelijk is dat beroep wordt gedaan op derden, zoals bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de vennootschap. De diensten van andere derden, zoals o.a. notarissen en in voorkomend geval deskundigen, gebeuren ofwel op initiatief van ofwel in overleg met de cliënt.

Indien binnen de uitoefening van de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke opdrachten een beroep wordt gedaan op een derde buiten de vennootschap, engageert de vennootschap zich slechts die informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.    

 

3.            In voorkomend geval stelt de advocatenvennootschap persoonsgegevens ter beschikking aan bepaalde externe partijen voor de uitvoering van haar fiscale, deontologische en administratieve verplichtingen (zoals accountant, financiële instelling, IT-partner, etc.), die op hun eigen verantwoordelijkheid geacht worden in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.     

 

4.            De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen en overdragen van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de vennootschap te richten.

De vennootschap verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn, afhankelijk van de complexiteit van het verzoek, de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. De vennootschap behoudt zich tevens het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten voor het inwilligen van het verzoek.