Verlenging/schorsing termijnen in materialen- en bodemwetgeving

Gepubliceerd door flamey op Mon, 20/04/2020 - 14:47

De Vlaamse Regering heeft, in uitvoering van het Nooddecreet, bij besluit van 27 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de materialen- en bodemwetgeving. De hoofdlijnen van dit besluit zijn de volgende. 
 

Voor wat betreft het Bodemdecreet en VLAREBO:

 • De termijn van 90 dagen vermeld in artikel 50, §1 van het Bodemdecreet en de termijn van 150 dagen vermeld in artikel 50, §1bis van het Bodemdecreet, waarbinnen de OVAM zich uitspreekt over de conformiteit van het bodemsaneringsproject, worden verlengd met 30 dagen (artikel 2 van het besluit);
   
 • De termijn van 30 dagen, vermeld in artikel 147, tweede lid Bodemdecreet, om administratief beroep in te dienen, voor wat betreft de personen die aangewezen zijn op de bekendmaking via aanplakking, wordt verlengd met 30 dagen (artikel 3 van het besluit);
   
 • De openbare onderzoeken, zoals voorzien in artikel 86, tweede lid VLAREBO, worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020 (artikel 4 van het besluit).


Voor wat betreft het Materialendecreet en VLAREMA:

 • In afwijking van artikelen 5.2.3.9, 5.2.3.10 en 5.2.3.13 VLAREMA worden alternatieve recipiënten voor RMA, die niet definitief kunnen worden gesloten, toegestaan gedurende de duurtijd van de civiele noodsituatie, onder de in artikel 6 van het besluit bepaalde voorwaarden;
   
 • De verplichting tot datering en ondertekening van het identificatieformulier door de verwerker op de plaats van bestemming, zoals opgenomen in artikel 6.1.1.2, §6 VLAREMA, wordt geschorst gedurende de termijn van de civiele noodsituatie. Het identificatieformulier moet digitaal worden overgemaakt om de traceerbaarheid van de afvalstoffen de garanderen (artikel 7 van het besluit);
   
 • Gedurende de termijn van de civiele noodsituatie moet de visuele inspectie op de sorteerplicht door de IHM van bedrijfsrestafval niet gebeuren, dit in afwijking van artikel 6.1.1.4, 1°/1 VLAREMA (artikel 8 van het besluit).
   

Voor een volledig overzicht van de genomen verlengings- en schorsingsmaatregelen kan u de volledige tekst van het besluit van 27 maart 2020 alsook de bijhorende nota aan de Vlaamse Regering consulteren.