Geannoteerd Wetboek Omgeving

Gepubliceerd door flamey op Sun, 31/10/2021 - 23:40

Sedert de vorige editie van het Wetboek Omgevingsvergunning 2018 is de omgevingsvergunning met de nodige wijzigingen al meer dan drie en half jaar operationeel. Tijd dus voor een volledig nieuwe, grondig herziene en fel vermeerderde editie 2021, waaraan het kantoor heeft meegewerkt.

De auteurs hebben ervoor geopteerd om de systematiek van het wetboek grondig nauwer te laten aansluiten bij het nieuwe juridische regime van de omgevingsvergunning waarbij het volledig regelgevend kader in kaart wordt gebracht inzake administratieve vergunningsprocedure voor alle onderworpen projecten, de integratie van de MER-plichtige projecten en van de projecten met wegenis, het toetsingskader van deze projecten, de beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de handhaving van de omgevingsvergunning.

Het boek is een onmisbaar instrument voor iedereen die te maken heeft met deze projecten: de bouwheren, vastgoedontwikkelaars, architecten, landmeters, studiebureaus, het betrokken publiek, de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke omgevingsambtenaren, de adviesinstanties en commissies, de vergunningverlenende overheden, bedrijfsjuristen, adviseurs en advocaten, de toezichthouders, parketmagistraten en rechters.

Het wetboek kan besteld worden op de website van Intersentia.

Wetboek Omgevingsvergunning