Federale Regering krijgt machtiging om proceduretermijnen RvS en administratieve rechtscolleges aan te passen tijdens noodtoestand Corona

Gepubliceerd door flamey op Mon, 23/03/2020 - 11:46

Bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd een wetsvoorstel ingediend dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19.

Dit wetsvoorstel moet toelaten dat de regering waar nodig snel de nodige maatregelen kan treffen in het kader van de coronavirus-pandemie. De dringendheid om over een adequaat wettelijk kader te beschikken, is zo urgent dat het onmogelijk is om te wachten tot het geheel van de nodige wetten door het Parlement is aangenomen, reden waarom wordt voorgesteld om aan de Koning een machtiging te verlenen om zelf de adequate maatregelen te treffen.

Op grond van dit wetsvoorstel zou de Koning gemachtigd worden om maatregelen te nemen om o.m. de bij of krachtens de wet voorziene termijnen te schorsen of te verlengen met door Hem bepaalde termijnen (zie artikel 5, 6°) en de bevoegdheid, werking en rechtspleging van de Raad van State en de administratieve rechtscolleges aan te passen (zie artikel 5, 8°), waarbij bepalingen kunnen worden aangenomen die moeten toelaten de rechtsbescherming te waarborgen voor partijen die kunnen aantonen dat zij bepaalde proceduretermijnen niet hebben kunnen respecteren ten gevolge van de maatregelen die werden genomen om te beantwoorden aan de richtlijnen die overheden hebben uitgevaardigd ter bestrijding van het coronavirus.

Het wetsvoorstel kan hier geraadpleegd worden.