BVR 22 april 2020 - Geen verlenging van de noodmaatregelen

Gepubliceerd door flamey op Fri, 24/04/2020 - 11:44

Naar aanleiding van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, keurde de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 een reeks noodmaatregelen goed wat betreft de omgevingsvergunningsprocedure, en op 27 maart 2020 op vlak van ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-m.e.r. en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Op 17 april 2020 kondigde Minister Demir reeds aan dat er geen bijkomende verlenging zou komen van de behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Dit wordt nu bevestigd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2020 tot wijziging van twee besluiten ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen.

De Vlaamse Regering is van oordeel dat de voorbije weken hebben aangetoond dat de administraties zich hebben kunnen organiseren op deze situatie en in staat zijn de administratieve procedures verder af te handelen. Bovendien behoort de dienstverlening van lokale besturen tot de essentiële dienstverlening, waardoor behandeling van dossiers plaatsvindt, en burgers zich mogen verplaatsen naar het gemeentehuis voor inzage in de documenten.De minister wenst de termijnen dan ook niet onnodig te verlengen teneinde de economie zo snel mogelijk opnieuw op te starten.

Grosso modo hebben de ingrepen van het besluit van 22 april 2020 betrekking op de hervatting van de geschorste openbare onderzoeken, een verduidelijking m.b.t. de beroepstermijn, de organisatie van informatievergaderingen en een aangepaste regeling inzake de geldingsduur en het verval van omgevingsvergunningen.

Hierna volgen de belangrijkste bepalingen:

 1. Voor wat betreft de beroepstermijn wordt in artikel 1 van het besluit van 22 april 2020 verduidelijkt dat de verlengde beroepstermijn, zoals voorzien in artikel 7 van besluit van 24 maart 2020, enkel van toepassing is voor beslissingen die in eerste aanleg genomen worden uiterlijk op de einddatum, i.c. 24 april 2020. Voor beslissingen die in eerste aanleg genomen worden vanaf 25 april geldt de decretaal bepaalde beroepstermijn van 30 dagen.

  Op die manier wordt aangesloten bij de bepaling en het toepassingsgebied inzake de verlenging van de wachttermijn om gebruik te kunnen maken van de omgevingsvergunning, zoals bepaald in artikel 8 van het besluit van 24 maart 2020. Daarin werd immers bepaald dat de termijn om gebruik te maken van een omgevingsvergunning met dertig dagen verlengd wordt voor vergunningen die worden verleend vanaf 24 maart tot en met 24 april 2020. Voor vergunningen die verleend worden vanaf 25 april geldt dus de decretaal bepaalde termijn van 35 dagen.
   
 2. Specifiek met betrekking tot de organisatie van de geschorste openbare onderzoeken luidt artikel 3 van het besluit van 22 april 2020 dat de volgende regels worden in acht genomen bij de verderzetting van het openbaar onderzoek op een datum na 24 april 2020:

  1° de einddatum van het verdergezette openbaar onderzoek wordt door toedoen van de gemeente aangepast op de affiche, bedoeld in artikel 20 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Deze affiche blijft minstens aangeplakt tot de laatste dag van het verdergezette openbaar onderzoek;
  2° de verderzetting dient niet te worden gepubliceerd in een dag- of weekblad, bedoeld in artikel 22 van het Omgevingsvergunningsbesluit;
  3° de individuele kennisgeving, bedoeld in artikel 23 van het Omgevingsvergunningsbesluit, dient niet te worden overgedaan.

  In de toelichtingsnota bij het besluit van 22 april 2020 staat te lezen dat het de intentie was van de Vlaamse Regering om de nodige flexibiliteit te geven aan de lokale besturen om – na het aflopen van de noodmaatregelen – deze openbare onderzoeken verder te zetten. Om die reden werd niet gekozen voor een automatische “doorstart” op zaterdag 25 april. De gemeente staat in voor de organisatie van het openbaar onderzoek en bepaalt start- en einddatum. Zij bepaalt in die zin dan ook de datum voor “doorstart” of verderzetting na de schorsing. Dit wordt thans verduidelijkt door de aangepaste formulering “op een datum na 24 april 2020” in artikel 3 van het besluit van 22 april 2020.

  Dit houdt in dat een gemeente het openbaar onderzoek zou kunnen hervatten op 25 april, maar er ook voor kan opteren om op maandag 27 april of nog iets later de geschorste openbare onderzoeken verder te zetten. De lokale besturen worden geacht de openbare onderzoeken zo snel mogelijk te laten doorstarten teneinde de vergunningsprocedure niet onnodig te vertragen en de uiterlijke beslissingstermijn te garanderen. De Vlaamse Regering acht het dan ook aangewezen niet te lang te wachten met de hervatting van de openbare onderzoeken.
   
 3. In de toelichtingsnota wijst de Vlaamse Regering erop dat door de restrictieve corona maatregelen de tijdige start of voltooiing van bouwwerken of exploitaties buiten de wil van de vergunninghouder vaak bemoeilijkt wordt, waardoor omgevingsvergunningen dreigen te vervallen.Daarom werd in artikel 2, eerste lid van het besluit van 22 april 2020 bepaald dat de vervaltermijnen van omgevingsvergunningen en meldingen van onbepaalde duur, die zouden verstrijken tussen 20 maart 2020 tot en met 31 december 2020, worden verlengd met 6 maanden.

  Hierbij wordt verwezen naar artikel 99, §1 OVD. De verlenging van verval geldt dus voor omgevingsvergunningen voor bijvoorbeeld stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting of de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten, maar niet voor omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden.

  De geldigheidsduur van omgevingsvergunningen en meldingen van bepaalde duur of van omgevingsvergunningen op proef, uiterlijk verleend op 24 april 2020 in toepassing van artikel 68, tweede lid,respectievelijk artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet, die zou verstrijken op een datum van 20 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020, wordt van rechtswege met drie maanden verlengd. Hier wordt in een kortere toepassingsperiode en een kortere verlenging voorzien, omdat het volgens de Vlaamse Regering doorgaans handelt om minder ingrijpende projecten, ofwel omwille van hun tijdelijk karakter, ofwel omwille van het feit dat het slechts meldingsplichtige handelingen betreft.

  In de toelichtingsnota wordt benadrukt dat dit enkel een verlenging van de geldigheidsduur betreft. De voorwaarden, met inbegrip van de bijzondere milieuvoorwaarden,die werden verbonden aan de omgevingsvergunning, alsook de algemene en sectorale milieuvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Voor een volledig overzicht van deze en de overige aanpassingen, kan verwezen worden naar de tekst van het besluit van 22 april 2020 en de bijhorende toelichtingsnota. Op het Omgevingsloket is tevens meer informatie hieromtrent terug te vinden.