Aanpassing termijnen en verplichtingen ruimtelijke processen

Gepubliceerd door flamey op Mon, 20/04/2020 - 15:33

De Vlaamse Regering heeft, in uitvoering van het Nooddecreet, bij besluit van 27 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Dit besluit bevat enerzijds een luik met termijnverlengingen:

  • De termijn voor definitieve vaststelling van een gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk RUP wordt verlengd met 30 dagen (zie artikel 3 van het besluit);
     
  • De termijn voor het opnieuw definitief vaststellen van een geschorst provinciaal/gemeentelijk RUP of een provinciale/gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt verlengd met 30 dagen (zie artikelen 4 en 5 van het besluit);
     
  • Diverse termijnverlengingen met betrekking tot het Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (zie artikelen 6 t.e.m. 9 van het besluit).

Anderzijds bevat het besluit een luik met procedurele aanpassingen, waarbij welbepaalde inspraakprocedures in het kader van ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, planologische attesten, complexe projecten, ruimtelijke beleidsplanningsprocessen en plan-milieueffectrapportage worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020 (zie artikelen 10 t.e.m. 13 van het besluit). Tevens wordt bepaald dat de adviesinstanties hun werking uitsluitend schriftelijk, via teleconferentie of videoconferentie kunnen organiseren (zie artikelen 14 en 15 van het besluit).

Voor een volledig overzicht van de genomen maatregelen kan u de volledige tekst van het besluit van 27 maart 2020 alsook de bijhorende nota aan de Vlaamse Regering consulteren.