Nieuws

Advocatenkantoor Flamey versterkt zich verder

Advocatenkantoor Flamey verwelkomt Mr. Evi Mees en Mr. Claudia De Pooter, die hun stage aangevat hebben op het kantoor om zich te bekwamen in alle takken van het publiek recht.

Publicatie boek: De uitvoering van Overheidsopdrachten: artikelsgewijze commentaar van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken

Constant De Koninck en Peter Flamey publiceren een artikelsgewijze commentaar betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden bij overheidsopdrachten in uitvoering van de nieuwe Wet Overheidsopdrachten.

Artikel over het voortzettingsmisdrijf, het voortgezet misdrijf en het gewoontemisdrijf inzake RO & Stedenbouw verschijnt in TOO

Peter Flamey en Gregory Verhelst publiceren in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid een bijdrage over het voortzettings- en het gewoontemisdrijf in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Bouwwerken haven van Zeebrugge kunnen herstarten

De aanwezigheid van een meeuwenkolonie in de voorhaven van Zeebrugge werd door Vogelbescherming Vlaanderen ingeroepen om de bouwwerken aan nieuwe terminals in de haven te blokkeren. Op 18 april 2014 heft de Brugse kort geding rechter het moratorium op. De terminaloperator, de aannemer en het havenbestuur halen hun slag thuis.

Afvalstoffendecreet discrimineert 'onschuldige eigenaar'

In een procedure tegen de OVAM stelt het Grondwettelijk Hof de voorwaarden scherp waaronder een eigenaar kan worden veroordeeld tot betaling van de kosten die de OVAM heeft gemaakt voor ambtshalve verwijdering van afvalstoffen.

BTW op advocatendiensten vanaf 1/1/2014

Met ingang van 1 januari 2014 zullen de prestaties van advocaten niet langer vrijgesteld zijn van BTW.

Grond en Pandendecreet sneuvelt - bis

Middels een beschikking tot verbetering van haar arrest van 7 november 2013, zet het Grondwettelijk Hof de puntjes op de ‘i’.

Grond- en Pandendecreet sneuvelt

Mede op aansturen van een aantal promotoren bijgestaan door ons kantoor, vernietigt het Grondwettelijk Hof delen van het Grond- en Pandendecreet, waaronder de gecontesteerde regeling inzake sociale lasten.

RvS laat windturbines toe in landschappelijk waardevol agrarisch gebied

In twee arresten van 10 oktober 2013 spreekt de Raad van State zich voor het eerst uit over de vraag of windturbines ook toegelaten zijn in agrarische gebieden met landschappelijk waardevol karakter.

RvVb vernietigt vergunning nieuwe brug Albertkanaal

Op vordering van omwonenden bijgestaan door ons kantoor vernietigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning die aan de NV De Scheepvaart was afgeleverd voor de plaatsing van een nieuwe brug over het Albertkanaal

<< 1 2 3 4 5 6 >>

WITTE BOORDCRIMINALITEIT

Het kantoor heeft een jarenlange reputatie in het behartigen van de belangen van het cliënteel bij alle conflicten in het publiek recht die leiden tot vervolging en handhaving voor de strafrechtbanken, voornamelijk in de sector van de stedenbouwmisdrijven en milieumisdrijven: alle problemen inzake het bouwen en exploiteren zonder de nodige vergunningen of in strijd met de voorwaarden van de vergunning. Sedert de invoering van het zogenaamd Milieuhandhavingsdecreet in het milieurecht en recent bevestigd inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Handhavingsdecreet ter uitvoering van de handhaving in het kader van de omgevingsvergunning vallen daar ook alle problemen onder die aanleiding geven tot zogenaamde bestuurlijke handhaving door de overheid. Het kantoor staat het cliënteel bij dat aldus geconfronteerd wordt met bestuurlijke dwangmaatregelen, zoals herstelvordering, administratieve boetes en andere bestuursdwang.

Het kantoor heeft een juridisch standaardwerk op zijn naam als mede-editor inzake witte boordcriminaliteit in het omgevingsrecht: A. De Nauw, P. Flamey en J. Ghysels (eds.), Milieustraf- en Milieustrafprocesrecht. Actuele vraagstukken, Gent, Larcier, 2005, 578p.