NieuwsMeer nieuws

Themadag Overheidsopdrachten op 23 mei 2019

Mr. Flamey heeft onlangs gesproken op de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten', georganiseerd door M&D Seminars, en zal opnieuw spreken op de 'Themadag Overheidsopdrachten anno 2019', die wordt georganiseerd door LegalNews.be en Larcier op 23 mei 2019.

 

RUIMTELIJKE ORDENING, STEDENBOUW EN WOONKWALITEIT

Wij leveren juridische begeleiding aan bouwheren, architecten en lokale besturen bij aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning. Waar nodig, stellen wij beroep in bij de provincie of bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State. Bekomen vergunningen worden door ons kantoor verdedigd bij aanvechting voor dezelfde beroepsinstanties. Het kantoor begeleidt MER-plichtige aanvragen en ontheffingsaanvragen.

Voor belanghebbenden of voor de betrokken besturen verdedigen wij ruimtelijke uitvoeringsplannen  die voor de Raad van State worden aangevochten.

Voor benadeelde derden (omwonenden en andere belanghebbende partijen) dient het kantoor bezwaarschrift in tijdens openbare onderzoeken en vechten wij alle vergunningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen aan voor de administratieve en rechterlijke instanties (beroep bij de provincie en verzoekschrift bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen).

In geval van planologische herbestemming vordert het kantoor planschadevergoeding voor de eigenaar.

Bij stakingsbevel door stedenbouwinspectie vordert het kantoor opheffing van stopzetting van werken of strijdig gebruik voor de rechter.

Wij staan belanghebbenden bij wanneer zij administratief of strafrechtelijk worden vervolgd wegens inbreuken op de wetgeving stedenbouw of op de woonkwaliteitsnormen. Het kantoor verdedigt de belangen van haar cliënten die voor de strafrechter gedaagd worden, en heeft ervaring met het bepleiten van schikkingen met de parketten. Wij staan cliënten bij die geconfronteerd worden met een herstelvordering, zowel in de fase van de advisering door de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid als in de gerechtelijke fase.

Het kantoor begeleidt regularisatiedossiers en aanvragen tot inschrijving in het vergunningenregister met betrekking tot constructies die vallen onder de vermoedens van vergunning.

Wij staan andere advocatenkantoren en deskundigen bij die in hun dossiers geconfronteerd worden met problemen binnen één van onze vakgebieden. Onder meer leveren wij advies en bijstand bij het uitvoeren van een audit in het kader van een due diligence.

Het kantoor is kernredacteur van het gerenommeerd Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS) en volgt aldus op wetenschappelijke wijze de laatste stand van de ontwikkelingen in de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer.

Het kantoor heeft meerdere juridische standaardwerken op zijn naam, waaronder een eerste grondige commentaar op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO): P. Flamey en G. Verhelst, Ruimtelijke ordening herbekeken. Analyse van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en het Decreet Grond- en Pandenbeleid, Brugge, Vanden Broele, 2010, 393p.

Publicaties kantoor