Nieuws

Vacature advocaat-stagiair omgevingsrecht

Advocatenkantoor Flamey is op zoek naar een gemotiveerde advocaat-stagiair omgevingsrecht om het kantoor te versterken.

BESTUURLIJKE HANDHAVING

Sinds 1 januari 2018 is het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning integraal in werking getreden en verloopt de vergunningverlening via een éénvormig procedureel kader, met een ééngemaakte omgevingsvergunning als resultante.

In aansluiting daarop is op 1 maart 2018 ook het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, kortweg het Handhavingsdecreet, in werking getreden.

Dit nieuwe Handhavingsdecreet voorziet in een versterkt systeem van bestuurlijke handhaving, waarbij ten behoeve van het ambtenarenapparaat een vernieuwd en uitgebreid handhavingsinstrumentarium wordt geïmplementeerd. Met het Handhavingsdecreet doet aldus het zogenaamd ‘gewapend bestuur’ zijn intrede in de ruimtelijke ordening, naar het voorbeeld van het Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM): voortaan gebeurt de sanctionering en de handhaving exclusief dan wel alternatief via bestuurlijke weg, zodat het zwaartepunt van de handhaving/bestraffing niet langer bij het Openbaar Ministerie en de rechterlijke instanties ligt.

Het kantoor staat haar cliënten bij en verdedigt hun belangen met het oog op een volwaardige rechtsbescherming in het kader van deze nieuwe bestuurlijke handhaving.