NieuwsMeer nieuws

Themadag Overheidsopdrachten op 23 mei 2019

Mr. Flamey heeft onlangs gesproken op de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten', georganiseerd door M&D Seminars, en zal opnieuw spreken op de 'Themadag Overheidsopdrachten anno 2019', die wordt georganiseerd door LegalNews.be en Larcier op 23 mei 2019.

 

Voorwaarden

1. Het ereloontarief bedraagt 185 € per aanrekenbaar uur, algemene kosten inbegrepen, te verhogen met 21% btw.

Bij hoogdringende interventies bedraagt het ereloontarief 210 € per aanrekenbaar uur, algemene kosten inbegrepen, te verhogen met 21% btw.

Indien het belang van de zaak zulks verantwoordt, kan een hoger ereloontarief aangerekend worden.

De advocaat bepaalt autonoom de aanrekenbaarheid van het aantal uren, rekening houdend met de aard en de draagwijdte van het dossier en de daaraan verbonden prestaties/componenten.

Specifieke kosten (o.m. de kosten van de gerechtsdeurwaarder, de rolrechten en de gerechtskosten) worden afzonderlijk aangerekend. Wanneer in het kader van de opvolging van het dossier in samenspraak met de klant of met het (impliciet) akkoord van de klant een externe dienstverlener (bv. een gerechtsdeurwaarder, landmeter, studiebureau, …) aangesteld wordt, ontstaat tussen deze externe dienstverlener en de klant een rechtstreekse contractuele band, zonder verdere tussenkomst van het kantoor. De in dat verband verschuldigde erelonen en kosten zijn dus ook rechtstreeks te betalen door de klant.

2. Er wordt een toeslag aangerekend in geval van bekomen resultaat. Deze wordt bepaald op grond van de waarde van het bekomen resultaat.

3. Afwijkingen op deze tarificatie zijn slechts mogelijk na schriftelijke overeenkomst in overleg met de cliënt en na uitdrukkelijke goedkeuring door de advocatenvennootschap.

4. Voor lopende prestaties of naar aanleiding van gunstige ontwikkelingen worden op geregelde tijdstippen voorschotten gevraagd. Na voldoen van het betalingsverzoek met betrekking tot het gevraagde voorschot, volgt facturatie "voor voldaan".

5. De advocatenvennootschap behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. Deze aanpassing is in voorkomend geval ook van toepassing op de toekomstige prestaties die in lopende dossiers geleverd worden.

6. De cliënt wordt geacht de voorwaarden voor de dienstverlening te lezen, te begrijpen en te aanvaarden vanaf het ogenblik dat de advocaat geconsulteerd is. De cliënt verbindt er zich toe om de onkosten en erelonen van het kantoor op grond van de rechtstreekse contractuele band te vereffenen, ongeacht eventuele rechtsbijstandsverzekering.

7. De aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die het kantoor onderschreven heeft in de polis die desgevallend kan opgevraagd worden. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor in elk geval beperkt tot tweemaal het bedrag van de erelonen die aan het kantoor werden betaald. 

8. Voor onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de informatie die haar door U als cliënt wordt verstrekt. Daarom is het belangrijk dat U ons als cliënt juiste en volledige informatie aanlevert bij aanvang en tijdens de looptijd van onze dienstverlening. Wanneer U ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan ons kantoor niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen hiervan. In het kader van onze dienstverlening zal ons kantoor U diverse documenten toezenden. Documenten die U steeds aandachtig moet doornemen en waarvoor U ons kantoor moet contacteren voor eventuele opmerkingen of toelichtingen. In ieder geval vraagt ons kantoor U om alle documenten steeds zelf te controleren en na te gaan of deze opgesteld zijn in overeenstemming met Uw verlangens en behoeften. 

9. De communicatie die de cliënt wenst te voeren met de advocaat mag gebeuren via e-mail, op voorwaarde dat de verstrekte informatie beknopt en precies is. De verwerking van die communicatie wordt door het kantoor beoordeeld in het licht van de vereisten van het dossier.

10. Het kantoor bevestigt in overeenstemming te zijn met de GDPR-verplichtingen en verwijst daarvoor naar de nieuwsberichtgeving.

11. De cliënt aanvaardt voormelde algemene voorwaarden als schriftelijke overeenkomst.