Geannoteerd Wetboek Omgevingsvergunning 2018 beschikbaar

11 december 2018

Het nieuwe Geannoteerde Wetboek Omgevingsvergunning 2018 van de hand van Mr. Peter Flamey en zijn medeauteurs is vanaf nu verkrijgbaar.

Met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wordt ook in het Vlaamse gewest een ‘unieke’ omgevingsvergunning ingevoerd, ter vervanging van de oude stedenbouwkundige vergunning, de Vlarem-milieuvergunning en de verkavelingsvergunning. Met latere wijzigingsdecreten werden ook de socio-economische vergunning en de vergunning voor bepaalde vegetatiewijzigingen geïntegreerd in de nieuwe omgevingsvergunning.

Op de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 is het lang wachten geweest. De op zich al complexe overgangsregeling werd herhaaldelijk gewijzigd om de inwerkingtreding uit te stellen.

Finaal is de nieuwe regelgeving op alle bestuursniveaus – ook op het gemeentelijk niveau – in werking getreden per 1 januari 2018. Het hoeft geen betoog dat dit voor de praktijk - al wie beroepshalve met vergunningen in aanraking komt in het Vlaamse gewest - de belangrijkste vernieuwing is sedert de invoering van de milieuvergunning met het decreet van 28 juni 1985.

Het Geannoteerd wetboek Omgevingsvergunning is de logische opvolger van het Larcier Themawetboek Milieuvergunningen
. In het wetboek wordt de regelgeving gebundeld die voor de praktijk het relevantst is bij de toepassing van het Omgevingsvergunningsdecreet. Vooraan zit de vergunningsprocedure, opgenomen in het Omgevingsvergunningsdecreet en het bijbehorende Omgevingsvergunningsbesluit. Daarna komen de ‘inhoudelijke’ regels uit de verschillende takken van het omgevingsrecht, met name het milieuhygiënerecht, de ruimtelijke ordening, het handelsvestigingsbeleid en het natuurbehoudsrecht.

Het werk is een handig en onmisbaar werkinstrument voor iedereen die in de praktijk bezig is met de omgevingsvergunning (advocaten, notarissen, architecten, ambtenaren en deskundigen).
 Waar nuttig en relevant wordt de regelgeving  geduid met annotaties uit de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad van State. Voorzien van een handig trefwoordenregister.

Het Geannoteerd Wetboek Omgevingsvergunning 2018 kan besteld worden via de website van
Larcier.