Nieuw boekdeel in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer weldra verkrijgbaar

30 augustus 2018

Weldra verschijnt Boek III inzake het gewijzigde KB AUR 2013 in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer van de hand van Mr. Peter Flamey en zijn medeauteurs.

Dit boek – dat nauw aansluit en voortbouwt op en een organisch geheel uitmaakt met Boek I 'Overheidsopdrachtenrecht. De Wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten. Algemene Inleiding en Artikelsgewijze Commentaar' (Wolters Kluwer 2016) en Boek II ' Het Koninklijk Besluit Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren van 18 april 2017 Algemene Inleiding en Artikelsgewijze Commentaar' (Wolters Kluwer 2018)  heeft het gewijzigde koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten tot voorwerp.

Met het koninklijk besluit van 22 juni 2017 (BS 27 juni 2017) ­werd het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (het zgn. KB AUR 2013) op diverse plaatsen – soms op ingrijpende wijze – gewijzigd en aangevuld.

Boek III bevat, onder de vorm van tekst en commentaar, de gecoördineerde tekst van het KB AUR 2013. In deze gecoördineerde tekst zijn alle wijzigingen welke het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het zgn. KB Multi van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen hebben de auteurs hun commentaar neergeschreven.

Ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in het KB AUR 2013 hebben betrekking op de implementatie van de pressetext-Nachrichtenagentur-rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot de (on)mogelijkheid tot wijzigen van een opdracht tijdens de uitvoering ervan, zoals deze rechtspraak door artikel 72 van de Overheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU in Europese wetgeving werd omgezet. De omzetting van dit artikel in nationaal recht is nu terug te vinden in de gewijzigde artikelen 37 en 38 en de nieuwe artikelen 38/1 tot 38/19 van het KB AUR 2013.

Ook belangrijk zijn de nieuwe bepalingen ingevoerd in het KB AUR 2013 die kaderen in de strijd tegen de sociale dumping. Zo kan verwezen worden naar de nieuwe artikelen 12/1 tot 12/4 die respectievelijk betrekking hebben op de transparantie omtrent de onderaannemingsketen, de verificatie in hoofde van onderaannemers of er uitsluitingsgronden voorhanden zijn, de beperking van de onderaannemingsketen en het opleggen dat ook de onderaannemer voldoet aan de eisen inzake kwalitatieve selectie. Zo kan ook verwezen worden naar het nieuwe artikel 78/1 omtrent de naleving van de regeling inzake de erkenning van aannemers in de onderaannemingsketen.

Voor de in het KB AUR 2013 verplaatste ‘oude’ artikelen zorgt een kruisverwijzing in de artikelsgewijze commentaar alsook een als bijlage aangehechte concordantietabel ervoor dat de lezer de link behoudt met het vroegere artikelnummer en ergo de commentaar en informatie opgenomen in de editie 2014 van voorliggend boek.

Naast de in de artikelsgewijze commentaar vermelde rechtsleer reikt een thematisch ingedeelde bibliografie de lezer een overzicht aan van de sinds 2013 gepubliceerde boeken en artikelen betrekking hebbende op de uitvoeringsregels sensu lato van het overheidsopdrachtenrecht.

Een uitgebreid trefwoordenregister ontsluit het boek op gebruiksvriendelijke wijze. 

Boek III verschijnt op 1 januari 2019, maar kan nu reeds besteld worden in de Kluwer webshop.

Eerder verschenen in deze reeks reeds Boek I inzake de Overheidsopdrachtenwet 2016 en Boek II inzake het KB Plaatsing 2017:

   

     Boek I         Boek II