Nieuw Themawetboek Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten 2018-2019 op komst

26 april 2018

Weldra verschijnt het Larcier Themawetboek Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomst 2018-2019. Dit betreft reeds de vierde editie van de themawetboeken Overheidsopdrachten en Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten, waarbij de rechtspraktizijn in één handzame codex de Belgische wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, zoals van toepassing na de inwerkingtreding van de overheidsopdrachtenreglementering anno 2016 per 30 juni 2017, ter beschikking wordt gesteld.

In totaal zijn in het themawetboek vijf wetten, twaalf koninklijke besluiten en twee ministeriële besluiten opgenomen die inzonderheid de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren, de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied en de concessieovereenkomsten tot voorwerp hebben. Vanzelfsprekend zijn eveneens de Rechtsbeschermingswet 2013 en de wet- en regelgeving inzake de erkenning van aannemers opgenomen. Aangezien ook het nieuwe Vlaamse Decreet van 22 december 2017 (BS 15 februari 2018) voorschriften bevat voor het plaatsen van overheidsopdrachten, zijn de relevante artikelen van dit decreet eveneens opgenomen in het themawetboek.

Met het oog op een maximale gebruiksvriendelijkheid bij het consulteren van het themawetboek zijn de Overheidsopdrachtenwet 2016, het KB Plaatsing 2017 en het KB AUR 2013, dit zijn de basiswet- en regelgeving voor het leeuwendeel van de overheidsopdrachten die van lokaal tot federaal niveau worden geplaatst, ontsloten door een exhaustief trefwoordenregister, worden alle normatieve akten voorafgegaan door een inhoudstafel en zijn de teksten en hun artikelen voorzien van uitgebreide wetshistorieken wat de oriëntatie ratione temporis vergemakkelijkt.

Alle teksten werden gecoördineerd tot 19 april 2018. Er werd dus o.a. reeds rekening gehouden met het zgn. KB "Multi" van 15 april 2018  (zie daaromtrent ook ons nieuwsbericht van 18 april 2018) en het MB van 21 december 2017 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels.