Nieuw boekdeel in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer verkrijgbaar

26 april 2018

Weldra verschijnt Boek II inzake het nieuwe KB Plaatsing 2017 in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer. 

Dit boek – dat nauw aansluit en voortbouwt op en een organisch geheel uitmaakt met het boek Overheidsopdrachtenrecht. De Wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten. Algemene Inleiding en Artikelsgewijze Commentaar (Wolters Kluwer 2016) heeft het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 tot voorwerp. Dit koninklijk besluit is bij zijn inwerkingtreding op 30 juni 2017 in de plaats gekomen van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 houdende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren en geeft uitvoering aan titel 2 van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016, welke titel de overgrote meerderheid van de overheidsopdrachten beheerst die worden geplaatst door de Belgische aanbestedende overheden van lokaal tot federaal niveau.

In een eerste deel van het boek worden de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden geduid die het KB Plaatsing 2017 met zich meebrengt ten opzichte van het KB Plaatsing 2011. In een tweede deel van het boek volgt dan de artikelsgewijze commentaar met relevante informatie geput uit het Verslag aan de Koning en het advies van de Raad van State.

Het boek – dat ook een overzicht bevat van de belangrijkste verschilpunten tussen het KB Plaatsing 2017 en het KB Plaatsing speciale sectoren 2017, zodat het, mutatis mutandis, kan worden geconsulteerd voor de overheidsopdrachten in de speciale sectoren – wordt op een gebruiksvriendelijke wijze ontsloten door een uitgebreide inhouds­opgave en een exhaustief trefwoordenregister dat enerzijds de artikelen van het KB Plaatsing 2017 afdekt en anderzijds verwijst naast de randnummers van voorliggend boek waarin de nieuwigheden en eigenaardigheden die het KB Plaatsing 2017 kenmerken, meer uitgebreid worden besproken.

Het boek is zeer actueel en houdt reeds rekening met het zopas verschenen KB "Multi" (zie daaromtrent ook ons nieuwsbericht van 18 april 2018).

Het boek kan reeds besteld worden via de Kluwer Webshop.